1. Verkoper

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden werden bepaald door:

Tamara Henderickx Handmade Jewellery
Boerenkrijglaan 7, 3120 Tremelo
BTW-nummer: BE 0636.858.349
Telefoonnummer: +32 479 799417
Emailadres: info@tamarahenderickx.be

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tamara Henderickx Handmade Jewellery en op alle met Tamara Henderickx Handmade Jewellery aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Tamara Henderickx Handmade Jewellery is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite alsook elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tamara Henderickx Handmade Jewellery in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Tamara Henderickx Handmade Jewellery behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsite van Tamara Henderickx Handmade Jewellery en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Tamara Henderickx Handmade Jewellery is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

3. Verkoopsovereenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en Tamara Henderickx Handmade Jewellery komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Tamara Henderickx Handmade Jewellery gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Wanneer de Klant een bestelling plaatst bij Tamara Henderickx Handmade Jewellery, wordt deze voor een totaal van 14 kalenderdagen gereserveerd voor de Klant. De Klant ontvangt een bevestigingsemail met de bevestiging van de bestelling en de totale kostprijs. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 14 kalenderdagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

4. Prijzen en aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Tamara Henderickx Handmade Jewellery zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

De prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

De prijs die door de Klant moet betaald worden, is deze van op het moment waarop de bestelling geplaatst wordt.

Tamara Henderickx Handmade Jewellery is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tamara Henderickx Handmade Jewellery is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, invoer-, zet- of drukfouten.

Tamara Henderickx Handmade Jewellery behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

De verzendingskosten staan op de website vermeld.

5. Betalingen

Bij bestellingen via de website gebeurt de betaling binnen de beveiligde omgeving van Mollie of per overschrijving (enkel na contact via email info@tamarahenderickx.be) op rekeningnummer IBAN BE61 6528 4396 1417 ten aanzien van Tamara Henderickx Handmade Jewellery.

Bij afhaling in het atelier (na contact en na afspraak) kan eventueel cash, via betaalkaart of Payconiq betaald worden.

6. Levering en verzending

Tamara Henderickx Handmade Jewellery heeft de meeste producten op voorraad. Na ontvangst van de betaling wordt het bestelde product in de regel binnen 10 werkdagen verstuurd.

Sommige producten worden op maat gemaakt waardoor de verwerkingstijd van de bestelling langer kan zijn. De Klant wordt door Tamara Henderickx Handmade Jewellery op de hoogte gebracht over de levertijd.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld.

Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

De genoemde levertijden zijn louter indicatief en gelden nooit als fatale termijn. Tamara Henderickx Handmade Jewellery kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen buiten haar wil om. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Tamara Henderickx Handmade Jewellery de Klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de 30 dagen terugbetaald.

De verzendingskosten worden berekend op basis van de tarieven van Bpost of DPD. Bestellingen worden normaliter als pakket verstuurd. Als de Klant in België woont, betaalt de Klant geen verzendingskosten vanaf bestellingen van 125 euro. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op de orderbevestiging en op de factuur.

Bij afhaling van een bestelling in het atelier (na contact en na afspraak) betaalt de Klant geen verzendingskosten.

7. Eigendomsvoorbehoud 

Het eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Tamara Henderickx Handmade Jewellery verschuldigd is, heeft voldaan. Tot op het moment van gehele betaling door de Klant blijven de producten de exclusieve eigendom van Tamara Henderickx Handmade Jewellery. Het risico ter zake van de producten (verlies of beschadiging) gaat reeds over op het moment dat de producten door Tamara Henderickx Handmade Jewellery aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Tamara Henderickx Handmade Jewellery is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal tijdens de verzending.

8. Herroepingsrecht

De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de Klant Tamara Henderickx Handmade Jewellery daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven via info@tamarahenderickx.be.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tamara Henderickx Handmade Jewellery de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Bij een verkoop op afstand geldt voor de Klant een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Zoals artikel 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en consumentenbescherming, §1.2 aanduidt: “De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Vanaf het moment van levering heeft de Klant 14 kalenderdagen de tijd om zich te bedenken en de producten terug te sturen. De Klant is verplicht Tamara Henderickx Handmade Jewellery hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan via e-mail, waarin de Klant duidelijk schrijft dat hij afziet van de aankoop. Het pakket moet vervolgens binnen de 14 kalenderdagen terug in het bezit zijn van Tamara Henderickx Handmade Jewellery. De Klant stuurt het product in originele verpakking op eigen risico en op eigen kosten terug.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Tamara Henderickx Handmade Jewellery behoudt het recht retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat het product reeds is gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Tamara Henderickx Handmade Jewellery.

Van zodra Tamara Henderickx Handmade Jewellery het product in originele staat terug in bezit heeft, wordt het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de verzendingskosten) binnen de 30 dagen teruggestort.

Elk door de Klant gepersonaliseerd product van Tamara Henderickx Handmade Jewellery is uniek en wordt op maat gemaakt op vraag van de Klant. Op maat gemaakte producten worden niet omgeruild. Er is dus geen herroepingsrecht op maatwerk.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Tamara Henderickx Handmade Jewellery geeft twee maanden garantie op de aangekochte producten. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Tamara Henderickx Handmade Jewellery.

De Klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering en geen verpakkingen te aanvaarden die duidelijk beschadigd zijn bij het transport.

Tamara Henderickx Handmade Jewellery wordt nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Tamara Henderickx Handmade Jewellery. Tamara Henderickx Handmade Jewellery is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Tamara Henderickx Handmade Jewellery, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Tamara Henderickx Handmade Jewellery kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de Klant. Als Klant ben u verantwoordelijk voor alle zendingen van Tamara Henderickx Handmade Jewellery die toekomen op uw opgegeven woonst- of leveringsadres. Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan ons, bij verhuizing, uw adreswijziging onmiddellijk door te geven. Tamara Henderickx Handmade Jewellery kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een latere levering van een product door overmacht.

10. Overmacht

In geval van overmacht is Tamara Henderickx Handmade Jewellery niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de normale controle, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11. Privacybeleid

a. Persoonsgegevens

De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Tamara Henderickx Handmade Jewellery vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

* Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

* Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

De Klant heeft steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert Tamara Henderickx Handmade Jewellery de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Tamara Henderickx Handmade Jewellery verstrekt geen klantgegevens aan derden.

b. Intellectueel eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Tamara Henderickx Handmade Jewellery, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tamara Henderickx Handmade Jewellery, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.